چرا آشفته‌سازی بازار توسط پلتفرم‌ها بسیار جدی‌تر و بزرگ‌تر از آشفته‌سازی توسط محصولات است؟

برای روشن شدن موضوع بهتر است محصول و پلتفرم را به صورت زیر تعریف کنیم: محصول: پلتفرمی که برای یک یا

Read more

تفکر پلتفرمی برای ایجاد کسب و کار

هرتجارت، شبیه یک موتور است. این موتور باید یک سری کارهای مشخص را تکرار کند تا بتواند ارزش آفرین باشد.

Read more