چرا آشفته‌سازی بازار توسط پلتفرم‌ها بسیار جدی‌تر و بزرگ‌تر از آشفته‌سازی توسط محصولات است؟

برای روشن شدن موضوع بهتر است محصول و پلتفرم را به صورت زیر تعریف کنیم: محصول: پلتفرمی که برای یک یا

Read more