چرا آشفته‌سازی بازار توسط پلتفرم‌ها بسیار جدی‌تر و بزرگ‌تر از آشفته‌سازی توسط محصولات است؟

برای روشن شدن موضوع بهتر است محصول و پلتفرم را به صورت زیر تعریف کنیم: محصول: پلتفرمی که برای یک یا

Read more

معیارهای سنجش عملکرد پلتفرم ها – بخش سوم

کیفیت به عنوان ارزش برخی پلتفرم ها با ایجاد محتوای باکیفیت، ارزش زیادی خلق می کنند. پلتفرم Reddit، یکی از

Read more