حجم بحرانی و میانبر رسیدن به آن – بخش اول

معضل حجم بحرانی پلتفرم ها و شبکه ها، خدمات یک-طرفه ای نیستند که توسط یک استارتاپ ارائه شده باشند. این

Read more

۶ دلیل اصلی شکست پلتفرم ها – بخش دوم

۴) عدم تقسیم مناسب ارزش داشتن تعاملات باارزش، دلیل مشارکت در پلتفرم است. اگر تقسیم ارزش براى تولید کننده، مصرف کننده

Read more